last minute dovolená, last minute zajezdy,last minute pobyty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky cestovní kanceláře PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR pro prodej zájezdů cestovních kanceláří

  

I. Úvod

 

Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o.,  IČ: 256 26 132, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 6/2215, PSČ 190 00 (dále PKTO), je smluvním partnerem pro prodej zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu od vybraných cestovních kanceláří, pojištěných proti úpadku.

Prodej probíhá na základě řádně uzavřených obchodních smluv a podle Všeobecných smluvních podmínek pořadatele zájezdu. Při prodeji vystupuje Cestovní kancelář PKTO jako cestovní agentura. Prodej se uskutečňuje zejména prostřednictvím webových stránek www.zajezdyonline.com a www.prazsky-klub.cz.

 

PKTO je držitelem koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře a je pojištěn proti úpadku. V případě prodeje zájezdu, jehož je PKTO pořadatelem, je tato skutečnost uvedena ve smlouvě o zájezdu nebo v potvrzení zájezdu a prodej a poskytnutí zájezdu se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami PKTO. Při prodeji vystupuje PKTO jako cestovní kancelář.

 

II. Ceny zájezdů

 

 • Ÿ PKTO  zaručuje při prodeji nabízených zájezdů stejné ceny a podmínky jako pořádající CK, včetně všech druhů slev jako jsou včasné rezervace, last minutové nabídky a další výhody nebo prodejní akce. Informace o zájezdech jsou zobrazovány prostřednictvím internetové stránky a jsou pravidelně aktualizovány na základě elektronicky přejímaných dat od cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem zájezdů.

 

 • Ÿ Veškeré takto zveřejněné informace jsou platné v době zadání a aktuálního zobrazení. PKTO neodpovídá za jejich změny a dostupnost ani za případné chyby elektronicky zveřejněných cen, termínů a dalších údajů, protože tyto změny v nich probíhají reálném čase.

 

 • Ÿ Pro všechny zúčastněné strany, pro zákazníka, pro prodávajícího a pro pořádající CK jsou právně závazné pouze ty ceny zájezdů a doplňkových služeb, stejně i jako další ujednání o rozsahu a kvalitě poskytnutých služeb, které jsou nebo budou uvedeny na řádně uzavřené smlouvě o zájezdu nebo na potvrzení zájezdu.

 

III. Rezervace a uzavření smlouvy o zájezdu

 

 • Ÿ Zákazník svůj zájem o koupi zájezdu vyjádří prostřednictvím rezervačního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách www.zajezdyonline.com a www.prazsky-klub.cz. Vyplnění a odeslání formuláře je  nezávazným požadavkem na rezervaci a na jejím základě PKTO ověří, zda je požadovaný zájezd volný. V  případě, že pořádající cestovní kancelář může rezervaci zájezdu potvrdit, zašle PKTO zákazníkovi návrh smlouvy o zájezdu včetně doby platnosti rezervace a pokynů pro uhrazení zálohy.

 

 • Ÿ V případě, že zákazník s návrhem smlouvy o zájezdu souhlasí, zašle podepsanou smlouvu o zájezdu včetně dokladu o provedené platbě do PKTO, čímž je smlouva o zájezdu mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu uzavřena. Termíny stanovené pro platbu záloh a doplatků jsou pro zákazníka závazné. PKTO není odpovědna za následky v případě, že zákazník termín(y) nedodrží a ze strany pořádající cestovní kanceláře dojde ke zrušení  rezervace nebo k neuzavření navržené smlouvy o zájezdu.

 

 • Ÿ Zákazník bere na vědomí, že ve výjimečném případě může po uzavření smlouvy o zájezdu dojít ze strany pořádající cestovní kanceláře ke zrušení zájezdu, pro který byla smlouva o zájezdu podepsána. V tomto případě se smlouva o zájezdu ruší a zákazník má právo na okamžité vrácení již uhrazené zálohy a/nebo doplatku.

 

IV. Postoupení smlouvy

 

Zákazník je oprávněn smlouvu o zájezdu postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje všechny podmínky účasti na zájezdu. Postoupení smlouvy je účinné, doručí-li postupitel (současný zákazník) oznámení o postoupení včas, spolu s prohlášením postupníka (nový zákazník), že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně 7 dnů před zahájením zájezdu. Postoupení smlouvy bude pořadatelem zájezdu přijato, pokud tomu nebrání technické nebo právní důvody. S postoupením smlouvy mohou vzniknout náklady spojené například se změnou již vystavených letenek, lodních lístků a jiných cenin. Tyto náklady se postupník zavazuje uhradit.

 

V. Platba

 

 • Ÿ Pokyny k platbě obdrží zákazník v písemné formě, obvykle s návrhem smlouvy o zájezdu.
 • Ÿ U zájezdů s odletem za více než 30 dní ode dne rezervace se obvykle hradí 50 % ceny zájezdu při podpisu smlouvy o zájezdu.
 • Ÿ Doplatek zájezdu je nutné uhradit nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu.
 • Ÿ U zájezdů začínajících za méně než 30 dní po podpisu smlouvy o zájezdu hradí zákazník celou cenu zájezdu jednorázově při podpisu smlouvy o zájezdu.

 

 • Ÿ Zákazník provádí platbu bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet PKTO v CZK: 4229915004/2700.
 • Ÿ Pokud je jedná o zájezd s cenou v eurech, zákazník provádí platbu bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet PKTO v Eurech.

 

Ÿ Hotovostní platbu je možno provést v sídle PKTO pouze po předchozí dohodě. 

 

VI. Odbavení na zájezd

 

Potřebné doklady k účasti na zájezdu -  Pokyny na cestu, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od PKTO nebo od pořádající cestovní kanceláře obvykle týden před odjezdem. V některých případech mohou být letenky předány až na letišti nebo se cestující prokáže svým cestovním dokladem a letecký dopravce mu vystaví palubní vstupenku.

 

VII. Odstoupení od smlouvy o zájezdu a odstupné

 

 • Ÿ Odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka  musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem zákazníka a zasláno na E-mailovou adresu zajezdy@prazsky.klub.cz a zároveň zasláno na E-mailovou adresu nebo faxové číslo pořádající cestovní kanceláře.

 

 • Ÿ Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k jeho odstoupení, respektive zrušení rezervace zájezdu dříve, než je zaplacena záloha na zájezd či uzavřena smlouva o zájezdu.

 

 • Ÿ Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k jeho odstoupení, respektive zrušení rezervace zájezdu ze strany zákazníka z důvodů porušení povinností pořadatele zájezdu, které vyplývají ze smlouvy o zájezdu a Všeobecných obchodních podmínek pořadatele daného zájezdu.

 

 • Ÿ Zákazník je povinen hradit odstupné, dojde-li k jeho odstoupení z důvodů na jeho straně po uzavření smlouvy o zájezdu, úhradě zálohy nebo celé částky za zájezd. Zákazník je povinen uhradit odstupné ve výši stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách pořadatele daného zájezdu.

 

 • Ÿ Zákazník je povinen hradit odstupné i tehdy, dojde-li k odstoupení od již uzavřené smlouvy o zájezdu ze strany pořadatele zájezdu z důvodů porušení povinností ze strany zákazníka. Pro určení výše odstupného platí Všeobecné obchodní podmínky pořadatele daného zájezdu.

 

VIII. Cestovní doklady

 

 • Ÿ Každý zákazník i jeho spolucestující jsou povinni mít u sebe na cestu do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz na cesty po Shengenském prostoru. Každý zákazník i jeho spolucestující jsou povinni si ověřit informace a podmínky související s jejich vstupem do  zemí, do kterých cestují, včetně zemí tranzitních.

 

 • Ÿ Vstupní víza si musí zákazník zajistit vždy sám před vycestováním, na což bude při uzavírání smlouvy o zájezdu upozorněn.

 

 • Ÿ Na požádání a v případech, kdy je to možné, může PKTO za úplatu vstupní víza pro zákazníka zajistit. 

 

 • Ÿ Za případné neudělení víza nenese PKTO ani pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost. V případě, že zákazník uzavře smlouvu o zájezdu a nebude mu následně umožněn vstup do cílové nebo tranzitní země, případně vstup na palubu dopravního prostředku, či bude jakkoliv jinak omezena jeho možnost nastoupit na zájezd nebo čerpat zájezd z důvodu použití nesprávných či neplatných cestovních dokladů, neplatného víza či jinak neplatného cestovního dokladu, nese za toto plnou odpovědnost zákazník.

Za těchto okolností zákazníkovi nevzniká jakýkoliv nárok na vrácení částek uhrazených za zájezd, ani na plnění v rámci náhrady škody uplatňované na PKTO nebo pořadateli zájezdu.

 

IX. Odpovědnost za porušení závazků - reklamace

 

 • Ÿ Zákazníkovi se doporučuje uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně. V případě, že reklamaci není možno vyřídit na místě, je třeba ji uplatnit po skončení zájezdu u pořádající cestovní kanceláře, nejlépe zasláním doporučenou poštou na adresu sídla pořádající cestovní kanceláře.

 

 • Ÿ V případě, že se zákazník rozhodne zaslat písemnou reklamaci prostřednictvím PKTO, zašle ji na zajezdy@prazsky-klub.cz  nebo doporučeně na adresu sídla PKTO.

 

 • Ÿ CK PKTO není v tomto vztahu pořádající cestovní kanceláří a proto nezodpovídá za služby poskytnuté během zájezdu a tudíž nemůže jménem pořádající cestovní kanceláře reklamaci vyřídit. Po obdržení je reklamace z PKTO zaslána bez prodlení pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty, ve smyslu jeho reklamačního řádu.

 

X. Nepřijetí rezervace

 

PKTO si vyhrazují právo nepřijmout rezervaci zájezdu, která je zaslána s nesprávně vyplněnými informacemi o zákazníkovi nebo opakovaně zasílána neúplně. Stejně tak může PKTO nepřijmout rezervaci zákazníka, který v minulosti nezaslal zpět bez udání důvodu podepsanou smlouvu o zájezdu nebo nezaplatil zálohu, a to ve více než v jednom případu.

 

XI. Osobní údaje

 

PKTO prohlašuje, že s osobními údaji dle zákona č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, které zákazník poskytuje při rezervaci a uzavírání smlouvy o zájezdu, bude nakládat v souladu s tímto zákonem, shromažďovat a zpracovávat je v rozsahu nezbytném pro prodej zájezdu a pro nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo prodávaných PKTO.

Vytvářím objednávku...